10 wydarzeń 2018 roku na UW

Z okazji Nowego Roku składamy społeczności oraz przyjaciołom uniwersytetu życzenia pomyślności, dobra i wytrwałości w dążeniu do celów nie tylko naukowych. Mijający 2018 r. przyniósł uczelni prace nad wdrożeniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz nad federacją Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także utworzenie sojuszu uczelni European University Alliance. W co jeszcze angażowaliśmy się na UW w 2018 r.? Przedstawiamy wybór 10 faktów.
1. Prace nad wdrożeniem ustawy 2.0
 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce weszło w życie 1 października 2018 r. Dostosowanie uczelni do zapisów nowej ustawy wymaga wprowadzenia licznych zmian, m.in. powołania rady uczelni, utworzenia szkół doktorskich oraz uchwalenia nowego statutu. Koncepcje dotyczące nowej organizacji uczelni dyskutowane są podczas posiedzeń Senatu UW i komisji senackich, a także spotkań otwartych dla społeczności akademickiej. Przed wakacjami propozycje rozwiązań dotyczących różnych obszarów zaprezentowały think tanki – specjalne zespoły powołane przez rektora Marcina Pałysa. W listopadzie zespół rektorski zaprezentował materiał roboczy do dyskusji, w którym rektorzy zaproponowali kierunek zmian na uniwersytecie. Zaś na początku grudnia rektor Marcin Pałys powołał komitet nominacyjny, który prowadzi rozmowy z kandydatami do pierwszej rady uczelni, a także zespół ds. przygotowania projektu Statutu UW.
Aktualności na temat prac nad ustawą na UW
 
2. Federacja Uniwersytetu Warszawskiego z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym
 
Prof. Marcin Pałys, rektor UW, oraz prof. Mirosław Wielgoś, rektor WUM, podpisali 16 października list intencyjny w sprawie utworzenia federacji. Obie uczelnie planują wspólne prowadzenie wybranych badań, kierunków studiów, zajęć dydaktycznych oraz wspólne kształcenie doktorantów. Federacja UW i WUM rozpocznie działalność w październiku 2019 r.
Więcej informacji
 
3. Europejski sojusz uczelni „4EU”
 
W marcu cztery europejskie uczelnie badawcze – Uniwersytet Warszawski, Sorbonne Université, Uniwersytet w Heidelbergu i Uniwersytet Karola w Pradze – podpisały deklarację dotyczącą stworzenia europejskiego sojuszu uniwersytetów European University Alliance „4EU”. Uczelnie zacieśniają współpracę w dziedzinie nauki, innowacji, kształcenia i wymiany studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych. Koordynacją prac związanych z uczestnictwem UW w European University Alliance „4EU” zajmuje się nowa jednostka – Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych.
Więcej informacji o „4EU”
Więcej informacji o biurze
 
4. Zmiany w programie wieloletnim
 
W sierpniu Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zmian w programie wieloletnim „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”, o które wnioskowała uczelnia. Zmiany dotyczą m.in. lokalizacji i zakresu niektórych inwestycji. W 2018 r. m.in. wybrano projekt budynku dla nauk psychologicznych, zakończono prace projektowe drugiej części budynku przy ul. Dobrej 55, rozpoczęto rewitalizację pawilonu w Ogrodzie Botanicznym UW, ogłoszono kolejne konkursy architektoniczne.
Więcej informacji
 
5. Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP)
 
2 kwietnia rozpoczął się program ZIP. Uniwersytet w jego ramach prowadzić będzie działania w czterech modułach: programy kształcenia, studia doktoranckie, podnoszenie kompetencji, zarządzanie instytucją. Sfinansowane zostaną m.in. nowe kierunki studiów, stypendia na wyjazdy zagraniczne, szkolenia i szkoły letnie, a także rozwój systemów informatycznych uczelni. Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników oraz usprawnienie i unowocześnienie zarządzania. Program potrwa do 31 marca 2022 roku.
Więcej informacji
 
6. Nagrody dla nauczycieli
 
W listopadzie dr Danuta Solecka z Wydziału Biologii, dr Agata Komendant-Brodowska oraz dr Filip Kawczyński z Wydziału Filozofii i Socjologii zostali laureatami tegorocznej nagrody dydaktycznej rektora UW. Wyróżnienie przyznawane jest nauczycielom akademickim, którzy w pracy ze studentami wykorzystują nowatorskie metody nauczania.
Więcej informacji
 
7. Zwiększone wynagrodzenie
 
W marcu 127 pracowników naukowych i dydaktycznych, dzięki którym uniwersytet rozwija się, otrzymało okresowo zwiększone wynagrodzenia. Zostały one przyznane po raz czwarty. Naukowcy przez rok otrzymują wynagrodzenie zasadnicze zwiększone o 1,5 tys. zł brutto.
Więcej informacji
 
8. 20 lat programu Erasmus na UW
 
Polska dołączyła do programu Erasmus w 1998 r. razem z Cyprem, Czechami, Węgrami, Rumunią i Słowacją. Wśród polskich uczelni uczestniczących w programie to Uniwersytet Warszawski jest od 20 lat najbardziej aktywny – wysyła i przyjmuje co roku największą liczbę stypendystów, zarządza największymi funduszami. Z okazji rocznicy funkcjonowania na UW programu Erasmus do nr 5(88) pisma uczelni „UW” była dołączona specjalna wkładka.
Więcej informacji
 
9. Nowe granty wewnętrzne
 
Uniwersytet wprowadził nowe zasady przyznawania grantów wewnętrznych. Jest to związane z otrzymaniem przez UW środków od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pilotażowy projekt „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Dofinansowanie projektów naukowych oraz wsparcie współpracy międzynarodowej będą przyznawane w ramach 5 ścieżek.
Więcej informacji
 
10. Centrum Pomocy Psychologicznej na UW
 
2 marca została otwarta nowa siedziba CPP. Ośrodek jest punktem pierwszej pomocy psychologicznej dla społeczności uniwersytetu. Studenci i pracownicy otrzymują tu krótkoterminowe wsparcie oraz wskazanie, gdzie powinni uzyskać dalszą pomoc. CPP prowadzi także psychoedukację i diagnozę na potrzeby Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.
Więcej informacji